Samhällsförsvaret

Här nedan finns en sammanställning över vårt arbetet med ett integrerat samhällsförsvar. Den övergripande visionen är en digitaliserad och virtuell samverkanledning med distribuerade lägesbilder som sömnlöst kan gå från ett fredrationellt normalläge till ett aktiverat läge för en mindre kris samt ha möjligheter att växa till en logisk och samverkande ledning vid en större kris samt förhöjd beredskap eller krig.

Figuren nedan ger ett perspektiv på denna virtuella samverkan.

grundmodell (Förstora figur)

Virtuell leding och distribuerad lägesbild

En uppkommen egenskap med en digitaliserad samverkan är att man mer effektivt får tillgång till en multidimensionell lägesbild. Utgångspunkten är att vara digitalt ansluten där man via informationsdelning ökar sin egen medvetenhet kring sitt eget agerande och hur detta påverkar andra. Med en ökad medvetenhet växer det fram en form av egen förståelse av omgivningens möjligheter och risker som i sin tur gör det enklare att vara flexibel och anpassningsbar till de ständiga förändringar som pågår i omgivningen.

effektlogik (Förstora figur)

Syftet med att vara digitalt ansluten är att tillsammans med andra kunna inrikta sin egen verksamhet mot både egna och gemensamma mål.

Här nedan beskrivs vårt pågående arbete att beskriva samhällsförsvarets virtuella samverkansledning med distribuerade lägesbilder.