Ramverk

Utgångspunkten är en organisatoriska enhet där denna beskrivs utifrån tre olika axlar; skikt, struktur och samverkan.

översikt (Förstora figur)

Skikt (Layer)

Skikten i modellen utgår från en självständig aktör som samverkar med andra där dennes funktionella bidrag normaliseras som resurser. Dessa resurser används sedan för att skapa förmågepaket vilka fungerar som byggstenar för en organisation och dess verksamhet.

aspekter (Förstora figur)

Överst finns ett skikt som beskriver det gemensamma samverkanskonceptet.

Samverkan (Togetherness)

Samverkan utgår från en normaliserad resurspool av aktörsfunktioner som sedan användas för att skapa en situationsdriven och reponderande förmågepool. Denna förmågepool används sedan för att bygga och livscykelhantera samverkansystem.

effektlogik (Förstora figur)

Struktur (Structure)

Denna axel är att ses som en arkitekturbeskrivning av den organisationsenhet som är i fokus. För varje position inom en matris av skikt och samverkan (t. ex B2) får man en normaliserad verksamhetsbeskrivning för samverkan vilket kan ses som ett djup i figuren nedan.

effektlogik (Förstora figur)

Detta djup representeras av en strukturell axel med ett antal normerande beskrivningvyer. Dessa är Modellöversikt (Overview), Begreppsmodell (Concepts), Funktionsmodell (Functions), Informationsmodell (Information), Regler (Constraints).

effektlogik (Förstora figur)

Exempelvis är B2 en verksamhet i användning. Liknande är en B1 en beskrivning av verksamheten i icke aktiverat läge medan en C1 är dess förmågeperspektiv i icke aktiverat läge. En C3 är en förmågebaserad syn av dess yttre relation inom en situation med dess relationer till andra entiteter i dess omgivning.

Här är det nu läge att förtydliga att skikten i detta ramverk inte är en nedbrytning av en verksamhet till en teknisk lösning (likande en traditionell EA stack) utan skall ses som en nedbrytning av en verksamhet i form av andra stödjande socio-teknisk verksamheter som representerar förmågor och resurser. Ett "C" är ett skikt med socio-tekniska förmågor medan ett "R" är ett skikt med socio-tekniska resurser.

Här nedan fördjupas olika dela av ramverkat