Struktur

Utgångspunkten för denna samverkansarkitektur är en digitaliserat socio-teknisk nod där denna beskrivs utifrån skikt, samverkan och funktion.

översikt (Förstora figur)

Varje nod existerar och verkar på en situationsbyggd informationsarena.

Skikt

Skikten i modellen utgår från en självständig aktör som samverkar med andra där dennes funktionella bidrag normaliseras som resurser. Dessa resurser används sedan för att skapa förmågepaket vilka fungerar som byggstenar för en organisation och dess verksamhet.

aspekter (Förstora figur)

Överst finns ett skikt som beskriver det gemensamma samverkanskonceptet.

Samverkan

Samverkan utgår från en normaliserad resurspool av aktörsfunktioner som sedan användas för att skapa en situationsdriven och reponderande förmågepool. Denna förmågepool används sedan för att bygga och livscykelhantera samverkansystem.

effektlogik (Förstora figur)

Beskrivning

Denna axel beskriver en nod utifrån olika perspektiv. För varje position i figuren med skikt och samverkan (t. ex B2) får man en normaliserad verksamhetsbeskrivning av noden i användning. Man kan se bekrivningen som ett djup i figuren.

effektlogik (Förstora figur)

Djupet representeras av en axel med ett antal normerande beskrivningsvyer. Dessa är:

  • Modellöversikt (Overview),
  • Begreppsmodell (Concepts),
  • Funktionsmodell (Functions),
  • Informationsmodell (Information) samt
  • Regler (Constraints).

effektlogik (Förstora figur)

Ovanstående axel tillsammans med övriga två axlar bildar den rymd av vypunkter som beskriver en nod. Exempelvis är B2 en verksamhet i användning. Liknande är en B1 en verksamheten i icke aktiverat läge medan en C1 är dess förmågeperspektiv i icke aktiverat läge. En C3 är en förmågebaserad syn av dess yttre relation inom en situation med dess relationer till andra entiteter i dess omgivning.

Här är det nu läge att förtydliga att skikten i detta ramverk inte är en nedbrytning av en verksamhet till en teknisk lösning (likande en traditionell EA) utan skall ses som en nedbrytning av en verksamhet i form av stödjande socio-teknisk verksamheter. Ett "C" är ett skikt med socio-tekniska förmågor medan ett "R" är ett skikt med socio-tekniska resurser.

Metamodell och notationer

Metamodellen är en federation av domänspecifika språk vilka representeras som färger. Fyllda notationer är samverkanssystemets språk medan icke ifyllda notationerna med färgade ramar är olika fomer av tolkningar. Varje modell får därmed ett språk som används för att betrakta och tolka en artefakt.

Fördjupningar

Här nedan fördjupas olika dela av ramverkat